Individuele Coaching

Individuele Coaching

De relatie tussen coach en coachee is geen traditionele leraar-leerling verhouding. Een coach is een gids op een onbekend pad: het doel is duidelijk, maar het is niet te voorspellen wat er onderweg gebeurt. De belangrijkste voorwaarden waaronder gewerkt wordt, zijn wederzijds vertrouwen, gelijkwaardigheid en integriteit. Coaching betekent niet dat de coach het werk doet en dat de ander achteroverleunt en wacht op wat komen gaat. De coaching situatie is een veilige situatie. Niemand hoeft op zijn hoede te zijn. Wat ter sprake komt of wat er gebeurt, wordt niet openbaar gemaakt. Het resultaat is voor de buitenwereld zichtbaar, niet het proces. Coaching is gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van individuen en wordt ingezet om het functioneren op het werk verder te verbeteren. Er wordt gestreefd naar autonomie van de coachee: het realiseren van één ieders volledige capaciteit tot bewustzijn, spontaniteit, probleemoplossend vermogen en intimiteit of contact. Binnen een organisatie gaat het vaak om zogenoemde driehoekscontracten, waarbij de opdrachtgever niet altijd de gecoachte is. Individuele coaching is een mogelijke aanvulling op de trainingen van Entre les Ponts, waarbij het tijdens of na een trainingstraject mogelijk is coachingsgesprekken te voeren met een coach van Entre les Ponts. De trainer en de coach kunnen verschillen personen zijn.

Coaching is tweerichtingsverkeer!

Werkwijze

De eerste stap op het pad, is een intakegesprek tussen de beoogde coach en de coachee. Het gesprek heeft een tweeledig doel: peilen of het klikt en helder maken wat de coachingsvraag is.

Fase 1:
acceptatie en coachingsvraag

Het eerste doel spreekt voor zich. De partners moeten elkaar liggen, anders is er geen basis voor de openheid die nodig is om resultaat te kunnen boeken. Als er geen basis is om door te gaan, komt er een voorstel voor een andere coach en begint het traject opnieuw.

Het tweede doel is in het gesprek door te dringen tot de kern van de coachingsvraag.

Fase 2:
wederzijdse verantwoordelijkheid

Waar twee mensen in een coachingssituatie zitten, dragen twee mensen verantwoordelijkheid. Na afloop van iedere sessie maakt de coachee een verslag van de gemaakte afspraken en bijbehorende doelen. Tussentijds is er ruimte om de fasen in het traject te bespreken, eventueel aan te passen, tijdelijk te onderbreken of voortijdig te beëindigen.

Fase 3: het traject.

Een coachingstraject bestaat uit bijeenkomsten van maximaal 1 uur. Tijdens de bijeenkomsten werkt de coachee aan doelstellingen aan de hand van voorvallen uit de praktijk. Tussendoor krijgt de coachee opdrachten om het geleerde in de praktijk te brengen. De focus van coaching is gericht op het effectief functioneren van de persoon binnen de beroepsrol in de context van het systeem of de organisatie. 

Soms komen er persoonlijke thema’s aan bod, zoals de balans tussen privé en werk. Ook organisatiethema’s, bijvoorbeeld de invloed van een fusie op functioneren, kunnen worden besproken. Coaching is geen organisatieontwikkeling, hoewel het organisatieverandering kan ondersteunen. Wanneer de coaching een bepaalde therapeutische of organisatieontwikkelingsgrens overschrijdt, zal het traject worden overgedragen aan een deskundige op dat terrein.

Uitgangspunten.
  • Een fundamenteel uitgangspunt bij coaching is respect en acceptatie van elkaar. Dit houdt niet altijd acceptatie van het vertoonde gedrag in. Het gaat om erkenning van de gelijkwaardigheid van coachee en coach.
  • Een tweede uitgangspunt is verantwoordelijkheid voor eigen keuzes. Afhankelijk van de inbreng van de coachee wordt er meer of minder nadruk gelegd op verbanden tussen heden en verleden en het gedrag. De coach gaat ervan uit dat de coachee zelf heeft gekozen voor bepaald gedrag en dat de coachee ook zelf kan kiezen voor het veranderen van dit gedrag.
  • Ten derde vindt coaching altijd plaats op basis van een expliciet contract. Een contract maakt de toetsing van voortgang mogelijk en bevestigt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de coaching. Een contract bevat een expliciete beschrijving van de wederzijdse verwachtingen en leerdoelen.
Gegevens individuele coaching
  • Tijdsduur : sessies van maximaal 1 uur met interval
  • Doelgroep : mensen die in het verleden een training van Entre les Ponts hebben gevolgd
  • Locatie : locatie van de coachee en/of via het web
error: Inhoud van deze site valt onder copyright !!